Poradenstvo

Odborné poradenstvo v oblasti životného prostredia je širokospektrálna a náročná oblasť podnikania. Na potreby našich zákazníkov sa preto snažíme reagovať pružne a komplexne.

  • profesionálne poradenstvo, konzultácie a posudkovú činnosť v oblasti environmentu: proces EIA a SEA • odpady a obaly • ovzdušie • voda • ochrana prírody • čistejšia produkcia
  • outsourcing povinností v zmysle legislatívy ochrany životného prostredia
  • zabezpečenie zhodnotenia odpadov a odpadov z obalov
  • zabezpečenie komplexného riešenia problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi (BOZP, OPP)
  • príprava projektov a žiadostí pre fondy a grantové schémy v rámci EÚ a Slovenska
  • návrh organizačnej štruktúry, spracovanie organizačného a personálneho auditu a internej riadiacej dokumentácie pre organizácie a prevádzky nakladajúce s odpadom vrátane outsorcingu riadenia na základe mandátnej alebo obdobnej zmluvy
  • environmentálny audit v rámci „due diligence“
  • externý manažment a správa projektov v oblasti environmentu
  • development projektov a príprava investícií v oblasti environmentu, vrátane prípravy akvizícií alebo predaja